תקנון אתר חשמל נטו

1. כללי

1.1. אתר רשת חשמל נטו ("האתר" או "חשמל נטו") הוא בבעלות חברת מילניום ליין פתרונות תקשורת בע"מ, ח.פ. 513809038 ("החברה"), ומשמש כחנות וירטואלית לרכישה מקוונת של מוצרים הנמכרים ע"י החברה. 
1.2. כל שימוש וקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, ועצם השימוש באתר  מהווה חזקה שהמשתמש ו/או המבקר בו קרא בעיון את הוראות תקנון זה והסכים להן ולתחולתן על כל פעולה/רכישה שיבצע באתר. 
1.3. כותרות הסעיפים הן לנוחות והתמצאות המשתמש/מבקר באתר, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי התקנון. האמור בתנאי תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.


2. תנאי השתתפות ושימוש באתר

2.1. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום בישראל), אשר נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן: ויזה כ.א.ל ,לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
2.2. השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. לא תאושר מכירת מוצרים בסיטונאות ו/או לסוחרים. החברה רשאית בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמשים גישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותם, במידה והתנהגותם אינה הולמת ו/או יבצעו שימוש בלתי ראוי/סביר באתר, ובכלל זה אי ציות לתנאי השימוש בו.
2.3. החברה לא מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יינתן באופן רציף וללא תקלות (ובכלל זה תקלות תוכנה, ומרה, תקשורת וכו'), ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לתקלות ברשת האינטרנט/קווי תקשורת כלשהם. בנוסף, בכל מקרה של "כוח עליון" ו/או אירוע שאינו בשליטת החברה שבו לא יתאפשרו ניהול האתר, אספקת מוצרים ו/או קיום התחייבות כלשהי של החברה (באופן מלא או חלקי), תעמוד לחברה הזכות לבטל את העסקאות וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, החברה רשאית לבטל עסקה (באופן מלא או חלקי): (א) בכל מקרה בו נפלה טעות סופר במחיר המוצר/בתיאורו; (ב) כאשר קיים חשד שהמשתמש/צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל בפעילות האתר/החברה.


3. המוצרים המוצעים

3.1. המוצרים מוצעים באתר על ידי החברות המציעות ,לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר. תיאור המוצר, ובכלל זה מפרטו הטכני נמסר על ידי ספקי המוצרים והוא באחריותם הבלעדית של ספקי המוצרים.
 כל המוצרים כפופים להימצאותם במלאי. רכישת המוצרים היא עד לגמר המלאי שלהם, ובמקרה שאזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה/זכיה, החברה תודיע ללקוח על ביטול הקניה/ביטול זכיה במכירה האישית, במקרים אלו הלקוח לא יחויב. חשמל נטו תעשה את המיטב בניסיון להציע ללקוח מוצר חלופי.
3.2. מועד המשלוח של כל רכישה יהיה רק החל ממועד אישור העסקה ע"י החברה (לרבות לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי). בכל מקרה של אי מתן אישור לעסקה (מכל סיבה שהיא), החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו למשתמש עקב אי השלמת הרכישה ו/או ביטולה.
3.3. עדכון המחירים באתר נעשה באופן תדיר ובצורה ידנית. היה ונפלה טעות ביחס למחיר מוצר לרבות השמטת ספרה, טעות בהקלדה, יש לראות בהן טעויות שנעשו בתום לב. במקרה של טעות כאמור או ספק לגבי מחיר מסוים נא ליצור קשר מיד עם שירות הלקוחות באמצעות המייל [email protected] או באמצעות טלפון 03-9509530.
3.4. במקרה של אי התאמה בין המלל בתיאור המוצר לבין תמונת המוצר באתר, יגבר מלל המוצר.
3.5. תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
3.6. אין האתר אחראי לפרסומים של מוצרי האתר על ידי צדדי ג', לרבות לגבי מחירי מוצרים.
3.7. כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין (סוג א) באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים.
3.8. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל באתרי הבית של החברות המציעות או ע"י התקשרות טלפונית למרכז התמיכה של  האתר.
3.9. המחירים המופיעים באתר לצד מוצרים המוצעים למכירה (למעט ביחס למוצרים שנמכרים במכירה אישית והמוסדרים בהמשך תקנון זה להלן) הם המחירים הרגילים הנמסרים על ידי היבואנים/ספקי המוצרים והם לא משקפים את מחירי השוק של המוצרים. באחריות כל משתמש/מבקר באתר לבדוק בעצמו את מחירי השוק של כל מוצר לפני כל קניה או הגשת הצעה במסגרת מכירת אישית. לחברה אין אחריות להתאמת מחירי המוצרים למחירי השוק או להצגת מחירי שוק של מוצרים כלשהם.
3.10. האחריות הבלעדית למוצרים, אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם, ויכולותיהם חלה על היצרנים והמשווקים של המוצרים ובהתאם לתעודת האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. לרוכשים לא תהא כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
3.11. במוצרים כגון: מכונות כביסה, תנורים, מדיחים, כיריים, מייבשים, יש לתאם ביקור טכנאי, ואין לפתוח את המוצר עצמאית, מוצר ממוצרים אלו אשר לא יפתח ויופעל ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן לא תחול עליו האחריות. בנוסף, התקנה של המוצרים קולטי אדים, מזגנים , מסכי TV לא כלולה במחיר המוצר ותהיה בתשלום נוסף. גם ביחס למוצרים אלו (קולטי אדים, מזגנים , מסכי TV ) - אין לפתוח את המוצר עצמאית, ומוצר ממוצרים אלו אשר לא יפתח ויופעל ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן לא תחול עליו האחריות.
3.12. במכירות אישיות/פומביות הלקוח לא יוכל לקבל תוספת, מתנות ומבצעים הניתנים לרוכשים בסכום המוצר המלא. ללקוח גם לא תהיה אפשרות לבטל את דמי המשלוח, גם במידה והלקוח יבקש לאסוף את המוצר מסניפי חשמל נטו.


4. פרטי המשתמש; הגנה על הפרטיות

4.1. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז /ח.פ, שם פרטי, שם משפחה, , חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום. בעצם העברת פרטים בעת שימוש באתר, המשתתף מאשר שהפרטים שיימסרו על-ידו יהיו אמיתיים, מלאים ונכונים. 
4.2. מסירת פרטים אישיים כוזבים עלולה להיחשב עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה.  
4.3. מידע שנמסר ע"י הלקוח יישמר בצורה מאובטחת, ולא יועבר לצד ג' מידע הכולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר ולמעט במקרים הבאים:
4.3.1. עפ"י דרישת המשתמש ו/או הסכמתו;
4.3.2. במסגרת שיתופי פעולה עם גופים הקשורים עסקית עם החברה;
4.3.3. בכל מקרה בו המשתמש הפר את תנאי השימוש באתר ו/או הוראות הדין;
4.3.4. בשל צו שיפוטי שיורה לחברה למסור מידע לצדדי ג';
4.3.5. בכל מקרה של מחלוקת/סכסוך/הליך משפטי בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה;
4.3.6. במקרה בו החברה העבירה/המחתה את זכויותיה לצד ג'. 
4.4. החברה מנהלת מאגר מידע בו יישמרו פרטים אישיים שהמשתמש יעביר לחברה מרצונו החופשי במסגרת שימוש באתר. משתמש שמעוניין שפרטיו יוסרו ממאגר המידע הרשום יפנה לחברה בכתובת הדוא"ל [email protected]  בבקשה להסרתו ממאגר המידע. בנוסף, בעת הרשמה לאתר המשתמש רשאי לבקש שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. המשתמש יוכל גם לבחור לצאת מרשימת התפוצה של האתר בשלב מאוחר יותר בהודעה שימסור לחברה. 


5. מכירה אישית באתר

5.1. מכירת אישית היא מעין מכרז במסגרתו המשתתף מוזמן להציע הצעות לרכישת מוצר, וזאת בהתאם לכללים בתקנון זה. מכירה אישית היא מכירה לפרק זמן מוגבל של כמות יחידות מוגבלת של המוצר המוצע למכירה, במחיר שלא יפחת מהמחיר המינימלי שהחברה קובעת ביחס לכל מוצר המוצע למכירה אישית. המחיר המינימלי הנ"ל הוא מחיר חסוי של החברה, שלא מפורסם ולא מוצג באתר.
5.2. החברה רשאית לקבוע מחיר מינימלי לכל מוצר ו/או לכל משתמש ו/או לכל מכירה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תוך התחשבות בזהות המשתמש שהציע וכו'. באחריות המשתתף לבדוק בעצמו את מחירי השוק של המוצרים, ומומלץ לבצע השוואה של מחירים לפני הגשת הצעה.
5.3. ביחס למוצר המוצע במכירה אישית יופיע מחיר פתיחה, שסכום ההצעות של משתתף לא יפחת ממנו. מחיר הפתיחה אינו המחיר המינימלי הנ"ל.
5.4. החברה אינה מחויבת לקבל הצעה שתנקוב במחיר הפתיחה. לחברה שיקול דעת מוחלט האם לקבל או לא לקבל הצעות שיוגשו. 
5.5. כל משתתף יהיה רשאי להציע עד לא יותר מ-5 הצעות לרכישת המוצר המוצע למכירה. בכל הצעה כאמור המשתתף יפרט את הסכום המוצע על-ידו, שחייב להיות גבוה ממחיר הפתיחה וכן גבוה מהסכום שהוצע על-ידו בהצעה קודמת. 
5.6. הצעה במכירה אישית תזכה ככל שתהיה שווה או גבוהה מהמחיר המינימלי שייקבע ע"י החברה, והיא תתבצע בסכום ההצעה שזכתה. משתתף שהצעתו זכתה לא יוכל לחזור בו מההצעה, והוא יהיה רשאי לבטל את ההצעה אך ורק בהתאם לתנאי תקנון זה.


6. שוברי הטבה

החברה  המפעילה את סניפי רשת חשמל נטו, מנפיקה שוברים המאפשרים למחזיק בהם לקבל הטבה כספית בסכום הנקוב על השובר ברכישת מוצרים בסניפי רשת, והכל באופן המפורט בתקנון זה להלן: 
6.1. שובר הטבה
6.1.1. "שובר הטבה" או ברבים "שוברי הטבה" - שוברים בסכומים שונים אותם ניתן לממש בכל אחד מסניפי הרשת, אשר יזכו את המחזיק בהם בהטבה כספית בשווי הסכום הנקוב על גבי השובר בלבד. השובר יחול על כלל המוצרים הנמכרים ברשת, למעט ההגבלות המפורטות להלן, כולן או חלקן, כפי שיופיעו על גבי השובר ("ההגבלות"). מגבלה שאינה מופיעה על גבי שובר ההטבה לא תחול ביחס לאותו שובר הטבה. 
6.1.2. המגבלות הן כלהלן:
(א) לא ניתן להשתמש ביותר משובר הטבה אחד במסגרת עסקה ו/או הזמנה אחת.
(ב) עודף בגין שובר הטבה אשר לא נוצל במלואו יינתן בשובר הטבה בסכום המתאים ו/או באמצעות עדכון סכום שובר ההטבה. 
(ג) תוקפו של שובר ההטבה משתנה לכל שובר ובכל מקרה לא יהיה פחות מ-24 חודשים ממועד הנפקתו. לאחר מועד זה, שובר ההטבה לא יכובד ולא יוחלף.
(ד) מדיניות החזרת מוצר שנרכש באמצעות שובר ההטבה הינה כדלקמן – החזר מוצר כאמור תתאפשר לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד רכישתו ובלבד שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש והכל בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. ההחזר יבוצע באמצעות מסירת שובר הטבה בסכום המתאים. למען הסר ספק, על שובר ההטבה שיימסר באופן של החזר כאמור בסעיף זה, יחולו אותן ההגבלות החלות על שובר הטבה המוזכרות לעיל.
(ה) שובר ההטבה אינו ניתן להמרה למזומנים או להחזרה ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בשובר הטבה. במקרה של גניבה/אובדן/השחתת שובר ההטבה, מחזיק שובר ההטבה לא יפוצה.
(ו) בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר שובר ההטבה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
(ז) חשמל נטו רשאית בכל עת להפסיק את הפצת שובר ההטבה או לשנות את התנאים לגבי שוברי ההטבה באופן שהשינוי יחול ביחס לשוברי הטבה שיירכשו לאחר מועד השינוי.
(ח) תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש שובר ההטבה ו/או מציג שובר ההטבה למימוש לבין חשמל נטו.


7. תשלום ואספקה 

7.1. לאחר ביצוע הרכישה יתבקש אישור בלבד מחברת האשראי של הלקוח בגין רכישת המוצר לפי מס' התשלומים אשר ביקש. חיוב הלקוח בפועל יבוצע רק לאחר העברת המוצר שהוזמן לחברת המשלוחים. 
7.2. המחירים באתר כוללים מע"מ.


8. ביטול עסקה

הלקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("החוק") והוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("התקנות"), כפי שיהיו מעת לעת. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות יגברו החוק והתקנות. מבלי לגרוע מהחוק והתקנות על ביטול עסקה יחולו ההוראות הבאות:
8.1. הלקוח רשאי לבטל עסקה בנושא: (א) טובין - בתוך 14 ימים מיום קבלת הטובין או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המנויים בס' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן בעסקה, לפי המאוחר; (ב) שירות - בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המנויים בס' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן לפי המאוחר. זאת בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
8.2. במקרה של לקוח שהוא אדם עם מוגבלות/אזרח ותיק/עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, שרכש מוצר בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה/יום קבלת המוצר/או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים המנויים בס' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר. כל האמור בס' זה כפוף לכך שהתקשרות הלקוח בעסקה כללה שיחה בין חשמל נטו לבין הלקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 
8.3. ביטול העסקה יעשה בדרך של שליחת הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות:
8.3.1. בדוא"ל:[email protected];
8.3.2. בפקס:03-6194779;
8.3.3. למוקד שירות הלקוחות באתר או בטלפון: 1-599-50-50-66 (שלוחה 1); 
8.3.4. בשליחת דואר רשום לכתובת החברה: חשמל נטו, הברזל 2, תל אביב, 6971002 .
8.4. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), לא ניתן לבטל: (א) עסקאות לרכישת טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח; (ב) עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. 
8.5. בכפוף לקבוע בדין (לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)), זכות הביטול לא תחול על עסקה שהתמורה ששולמה בה ע"י הלקוח שולמה בדרך של תווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.
8.6. הלקוח רשאי לבטל עסקה ולהחזיר את הטובין בתנאי שהטובין יוחזרו באריזתם המקורית כשהם לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש. חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה כשימוש בטובין.
8.7. במקרה של ביטול עסקה בגין פגם או אי התאמה במוצר, על הלקוח להעמיד את המוצר לרשות חשמל נטו במקום בו נמסר לו המוצר וכן להודיע לחשמל נטו על כך. במקרה של ביטול עסקה שלא בגין פגם או אי התאמה במוצר על הלקוח להחזיר את המוצר לידי חשמל נטו.
8.8. חשמל נטו רשאית לגבות דמי ביטול בגובה של 5% מערך המוצר או בסך 100 ₪, לפי הנמוך. בנוסף לדמי הביטול, אם העסקה בוצעה באשראי וחברת האשראי גבתה מחשמל נטו דמי סליקה, חשמל נטו תהיה זכאית להוסיף לדמי הביטול מהלקוח גם את דמי הסליקה האמורים.
8.9. במקרה של ביטול עסקה בגין פגם או אי התאמה במוצר חשמל נטו לא תגבה דמי ביטול או דמי סליקה המוזכרים לעיל.
8.10. במקרה של ביטול עסקה כאמור בס' זה, החברה תשיב ללקוח את התמורה ששילם, בניכוי דמי הביטול ודמי הסליקה, אם היו דמי סליקה, תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה והחזרת המוצר לחברה. 


9. משלוחים ואספקת מוצרים

9.1. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים וכפי שיוסכם בתנאי ההזמנה הרלוונטית.
9.2. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים,  הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מהספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של החברה ללקוח, ובמקביל יזוכה הלקוח במלוא מחיר ההובלה. זאת, מלבד מכרזים ומכירות מיוחדות בהם דמי המשלוח ודמי הטיפול במוצר מאוחדים בסכום אחד. במקרים אלה הלקוח יזוכה בדמי המשלוח בהתאמה לעלות המשלוח המקבילה למוצר במכירה רגילה.
9.3. במשלוח מעבר לקו הירוק יש אפשרות להשתמש בחברת הובלות קבלנית עם ביטוחים מתאימים בתוספת מחיר שנעה בין 60 ₪ ל-150 ₪, לפי גודל המוצר.
9.4. במקרה של איסוף עצמי חובה לוודא מראש שהמוצר קיים במלאי ולתאם איסוף עם האתר.
9.5. לקוח שיבצע איסוף עצמי לא יחויב בדמי משלוח.
9.6. במשלוח חינם, חבילות עד 4 ק"ג ישלחו לנקודת איסוף נבחרת של UPS.
9.7. בכפוף להוראות כל דין ובכלל זאת להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012, הלקוח או מי מטעמו זכאי, בכפוף למסירת הודעה מראש לחשמל נטו, למסור לחשמל נטו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר ("הציוד הישן"). זאת, בהתאם לתנאים הבאים: 
9.7.1. במידה והחברה מספקת את המוצר החדש לבית הלקוח - הציוד הישן יהיה מוכן לפינוי ממקום סביר בו נעשה שימוש בדרך כלל או מהמקום בו מוצב המוצר החדש שנרכש; 
9.7.2. הציוד הישן יפונה כאשר הוא יכול לעבור בבטחה ובחופשיות את המפתן, הפתחים והמעברים של הדירה ו/או הכניסה לבניין ולחצר הבניין ללא צורך בפירוק נוסף, בהפרדה או בניתוק של חלקים ממנו או מתשתית המבנה; 
9.7.3. הציוד הישן חייב להיות מנותק טרם פינויו מחשמל, גז, מים, רהיט או כל חיבור קבוע או ארעי אחר לתשתיות הבית או לחפצים אחרים; 
9.7.4. הציוד הישן יפונה כשהוא ריק (לרבות ריק ממים, קרח, מזון, כביסה וכל פריט אחר אשר אינו חלק בציוד הישן עצמו); 
9.7.5. הציוד הישן יפונה כשהוא שלם, כלומר, שלא פורקו ממנו חלקים. לא יפונו חלקי מוצר ניתקים או מחוברים שאינם נמצאים בציוד במועד הפינוי ואינם חלק ממוצר חדש דומה. לדוגמא: פינוי דלת מקרר שאינה מורכבת תחשב כפינוי חריג (כמוגדר בס' ‎9.8) ומקרר ללא דלת כלל, לא יפונה; 
9.7.6. חשמל נטו או מי מטעמה לא יידרש להמתין מעבר למספר דקות ספורות (לא יותר מ-10 דקות) לצורך ביצוע פעולות ע"י הלקוח להכנת הציוד הישן לפינוי; 
9.7.7. ציוד אשר עלול ליצור בעת פינויו סיכון בריאותי או בטיחותי – לא יפונה. 
9.8. ככלל, חשמל נטו לא תדרוש מהלקוח תשלום או תמורה בגין פינוי הציוד הישן. במקרים הבאים ובאישור הלקוח מראש לביצוע הפינוי בתמורה לתשלום, חשמל נטו תחייב את הלקוח בתשלום או תמורה אחרת שיוסכם עליהם במעמד המכירה ("פינוי חריג"): 
9.8.1. כאשר הציוד נמצא בקומה שלישית ומעלה בבניין שבו אין מעלית או כאשר לא ניתן להשתמש במעלית לשם הורדת הציוד הישן. במידה והלקוח מביא בעצמו את הציוד לכניסת הבניין, לא יגבה תשלום בגין הפינוי;
9.8.2. כאשר הובלת המוצר החדש שנרכש מתבצעת באמצעות מנוף, אזי לצורך פינוי הציוד ע"י אותו המנוף, רשאי המשווק לגבות תשלום נוסף;
9.8.3. כאשר יש צורך בפירוק חלק מהציוד הישן. למשל, פירוק דלת מקרר על מנת לפנותו.


10. קניין רוחני באתר; תוכן האתר

10.1. כל הזכויות באתר (לרבות זכויות הקניין הרוחני, העיצוב, קוד המקור, התמונות, התכנים וכיוב') שייכות לחברה בלבד. אין לעשות שימוש כלשהו במידע כלשהו מן האתר ללא קבלת אישור החברה לכך מראש ובכתב.
10.2. האתר, לרבות כל התכנים בו, מוצע לציבור כמות שהוא (AS IS), לצרכים אינפורמטיביים בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר. על המשתמש לבצע בעצמו את כל ההערכות ו/או הבדיקות הנדרשות לגבי המוצרים, והוא מוותר ביחס לכך על כל טענה כנגד החברה. החברה עושה כל שביכולתה שהתוכן באתר יהיה נכון ומדויק, אך יתכן והתוכן אינו שלם ו/או נפלו/יפלו בו טעויות טכניות/אחרות. החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו/יפלו בתוכן.
10.3. לחברה אין ולא תהיה אחריות לתוכן/מידע המפורסם באתר (לרבות ביחס למוצרים ומאפייניהם) שמקורו בצדדים שלישיים (למשל – יצרן המוצר ו/או היבואן ו/או ספק השירות). באתר עשויים להיכלל לינקים (קישורים) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, שאינם באחריות החברה ולא מופעלים על-ידה. אין בהפניה לקישורים כאמור כדי להוות אחריות כלשהי מצד החברה בקשר לתכנים/פרסומים המופיעים באתרים המקושרים (לרבות לא בקשר לאמינותם, תקינותם ו/או חוקיותם) ו/או בקשר לשימוש שייעשה באותם אתרים מקושרים.
10.4. בעצם השימוש באתר כל משתמש/מבקר בו מאשר, שמידע מסוים (לרבות "cookies"  ייתכן ויושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש/המבקר, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמתו למשתמש ואבטחת מידע.


11. אחריות

האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות. 


12. ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז ת"א בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל כאמור בס' ‎1 לתקנון זה.


13. תנאים נוספים

13.1. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
13.2. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
13.3. החברה  לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
13.4. חברת שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
13.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
13.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
13.7. במידה ותחול טעות מהותית בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
13.8. החברה  שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן וללא כל הודעה מוקדמת. שינויים כאלה לא ירעו את תנאיהם של מחזיקי שובר הטבה שנרכש לפני השינוי.
13.9. התקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט של חשמל נטו ובכתובת החברה ברח' הברזל 2, תל אביב. 

14. תוויות אנרגיה

מידע בדבר חוק סימון תוויות אנרגיה בלינק הבא:

https://www.gov.il/he/departments/news/news-energy-label

15. חיובים נוספים על הובלות לבית לקוח

פירוט חיובי הובלה נוספים במקרים שחורגים מן הכלל

25% הנחה לנרשמים חדשים!

הירשם עכשיו כמנוי לניוזלטר שלנו וקבלו הנחה של עד 25%.